چای ساز فلر مدل TS 070
چای ساز فلر مدل TS 286
چای ساز فلر مدل TS 117
چای ساز فلر مدل TS 060
چای ساز مجیک مدل KOR-2060SP
چای ساز تفال مدل BK511
چای ساز سرجیو مدل STM-109-GC
چای ساز سرجیو مدل STM-139C
چای ساز سرجیو مدل STM-152-GS
چای ساز گوسونیک مدل GST-876/GST-766
چای ساز گوسونیک مدل GST-762
چای ساز گوسونیک مدل GST-878
چای ساز گوسونیک مدل GST-874
چای ساز گوسونیک مدل GST-879